abc

The Fear of God – Vreze des Heeren

the fear of god

vreze des Heeren

Kanttekeningen bij 'The Fear of God': een bijbels kern-woord voor een onmisbaar onderwerp

Volgens mij is er geen ontkomen aan om in het zoeken naar geborgenheid bij God, tegelijkertijd vast te houden aan de realisatie dat Hij op onbegrijpelijke manier óók de Heer van deze mooie maar ook verschrikkelijke wereld is. Met nadruk op de woorden ‘op onbegrijpelijke manier’. Te vaak is het geloof in Gods goedheid hand in hand gegaan met verhalen die het kwaad min of meer onschadelijk verklaarden om zo het evangelie van de scherpste kantjes te ontdoen. 

Gods voorzienigheid

Goddelijke voorzienig-heid is de manier waarop God over alle dingen in het universum regeert. De leer van Goddelijke voorzienig-heid stelt dat God absolute controle heeft over alle dingen. Dit omvat het gehele universum (Psalm 103:19), de tastbare wereld (Matteüs 5:45), de acties van de volken (Psalm 66:7), de geboorte en het lot van de mens (Galaten 1:15), succes en falen van mensen (Lucas 1:52) en de bescherming van Zijn volk (Psalm 4:8). Deze leer staat haaks op het idee dat het universum geregeerd wordt door toeval of het noodlot.

https://www.gotquestions.org/Nederlands/Goddelijke-voorzienigheid.html

 
Gepolijst
 
 
 
Door een fijne wijze van slijpen en schuren een voorwerp glad en glanzend maken.
 
 
 
Veredelen = 1) Adelen 2) Beter maken 3) De soort verbeteren 4) domesticeren 5) Edel maken 6) Edeler maken 7) Edelmaken 8) Eigenschappen verbeteren 9) Enten 10) Fijner maken 11) In waarde doen stijgen 12) Industrieel proces 13) Louteren 1...
 
Gedomesticeerd
 
 
Wat is een ander woord voor domesticatie?
 
 
Veredelen = 1) Adelen 2) Beter maken 3) De soort verbeteren 4) domesticeren 5) Edel maken 6) Edeler maken 7) Edelmaken 8) Eigenschappen verbeteren 9) Enten 10) Fijner maken 11) In waarde doen stijgen 12) Industrieel proces 13) Louteren 1...

Inhoud

The Fear of god

Gods duistere voorzienigheid

Het besef dat God niet alleen een God van barmhartigheid is maar ook een God van verborgenheid en gerechtigheid is, kan ons ervoor behouden een gepolijst en gedomesticeerd beeld van God te vormen.

Het beeld van een genadig en goede god wint aan populariteit

Begrijpelijk, omdat een dergelijk Godsbeeld tegemoet komt aan de menselijke behoefte aan geborgenheid. Tegelijkertijd heeft het ook iets gevaarlijks. Want als wij van God alleen maar verwachten dat Hij ons koestert en beschermt, hoe voorkom je dan dat een mens de meest verschrikkelijke zonden pleegt. Als God in onze verbeelding geen enkele relatie heeft met bijvoorbeeld rechtvaardigheid, is het dan niet onontkoombaar dat ons geloof in de heer het contact verliest met de realiteit? 

Is dit lieflijke Godsbeeld wel bestand tegen de werkelijkheid, en zal het geloof dat zich daarop richt de vuurproef van vreselijk lijden wel doorstaan?

The Fear of god : Deuteronomium 17:16-20

Wie God werkelijk respecteert en eerbiedigt, zal uit zichzelf van nature doen wat Hij zegt. Opvallend is dat in het Oude Testament de ‘vreze des HEREN’ en de gehoorzaamheid af en toe samengevoegd worden.

Dan is vrees en beven voor God niets anders dan ‘doen wat Hij zegt’. Zo houdt Mozes de Israëlieten voor, dat de koning die zij ooit zullen aanstellen de wet onder handbereik moet hebben:

Deuteronomium 17:16-20 BB@Christengemeen2
Lees verder
Hij moet die kopie ten alle tijde bij zich hebben en er zijn hele leven in lezen. Zodat hij leert om diep eerbied te hebben voor zijn Heer God. En zo zal hij zich aan alle wetten en leefregels houden die er in staan.

Lofprijzing & The Fear of God

Als er, ten slotte, één ding is waar heilig ontzag voor God uit blijkt, dan is het lofprijzing

De profeet Jesaja uit het oude testament en de vrouwen die de opgestane Heer ontmoeten  komen uit bij lofprijzing en aanbidding. Dit is in lijn met het Bijbelboek Openbaring.

Vrijwel nergens in het Nieuwe Testament wordt zo nadrukkelijk de vreeswekkende verhevenheid van God in beeld gebracht. Maar met even grote hevigheid wordt aangegeven hoe de hemelse liturgie gestalte krijgt. Het is daarom essentieel dat in de kerk eredienst het moment van aanbidding en lofprijzing prominent aanwezig zijn. Om de toonzetting van ‘vrees en beven’ in de lofprijzing te behouden, kan psalmen niet gemist worden.

Het eerste woord, dat we in de Bijbel de mens direct tot God horen zeggen, luidt: “Ik hoorde Uw stem in het hof en ik vreesde” (Gen. 3:10)

Een primaire oorzaak van de Fear of God is bij de mens de gedachte aan de oneindige afstand tussen God en mens. Het realiseren van heiligheid en zijn absolute verhevenheid boven het schepsel en daar tegenover het besef van eigen on-reinheid en volkomen nietigheid doen Abraham uitroepen: stof en as (Gen. 18 : 27) en Jesaja: Wee mij! (Jes. 6: 5).

biddende man

Een onvervangbaar kernwoord uit de heilige bijbel

Een onvervangbaar kernwoord:

Een onvervangbaar kernwoord uit de heilige bijbel. Ik bedoel de bekende uitdrukking: “De vreze des HEEREN”. In dit artikel zoeken we samen naar de betekenis van dit woord

God te zien en tegelijkertijd te leven is een wonder op zich en gaat geheel tegen de verwachting van de mens in. Denk aan Gideon (Richt. 6 : 22) en Manoach, de vader van Simson: “Wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben” (Richt. 13).

revelation-14-7

Elke verschijning van de HEERE heeft als gevolg vrees bij de mens

Elke verschijning van de HEERE heeft als gevolg vrees bij de mens. Deze vrees wordt erger, wanneer God in een openbaring zijn goddelijke macht toont. Zo bewijst hij deze macht in de schepping (Ps. 33 : 8 Laat de ganse aarde voor de HEERE vrezen) en in de geschiedenis van Israël bij de bevrijding uit Egypte, de intocht in Kanaän en ontelbaar andere gelegenheden. “Who should not fear you, King of the nations? This is your due. Among all the wise leaders of the nations and in all their kingdoms, there is no one like you. ” (Jer. 10:7). NIV

In Psalmen wordt het verband vaak gelegd tussen de vreze des HEEREN en loon. Geregeld wordt dit gebruikt om de mensen op te wekken tot deze vreze. Ps. 34 : 10 “Vreest de HEERE, gij zijn heiligen! Want die Hem vrezen, hebben geen gebrek”.

Dat het niet om rijkdom of aards geluk gaat word duidelijk bij de Spreukendichter “Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat en onrust erbij” (Spr. 15 : 16).

romans 3:18

De betekenis van de vreze des Heeren | Ook voor vandaag!

Een onmisbare zaak. “De vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid”. Het is de ware vroomheid en de praktijk der godzaligheid, beoefend en beleefd in oprechtheid en eenvoudigheid.

De huidige maatschappij zonder de vrees van god

Het is déze vreze “the fear of God” waaraan de mens van deze tijd weinig behoefte heeft.

De mens van tegenwoordig vlucht in allerlei vormen van religiositeit en occultisme.

Eén van de kenmerken van New-Age is: geen grens tussen God en schepsel.
Een ontstellend gebrek aan eerbied. In de eerste plaats natuurlijk gebrek aan eerbied voor God, maar óók eerbied voor de medemens, voor de ouders en de ouderen, eerbied voor de schepping kortom: gebrek aan eerbied voor het leven! Alles omdat de vreze des Heeren ontbreekt.

The fear of God: Vandaag de dag

In deze tijd wanneer er opmerkelijke veel aandacht is voor de grenzen van het mensenleven rondom vragen over abortus (provocatus) en euthanasie dan zou juist de vreze des Heeren moeten spreken als eerbied voor de Schepper van leven.

In de vreze des Heeren kennen we een fundamentele eerbied voor het leven als geschenk van God.

In de moderne theologie heeft men alle nadruk gelegd op de immanentie van God en ook op de mens Jezus van Nazareth. Men heeft geen oog voor de transcendentie Gods en voor de Heere Jezus als de Zoon van God.

De soevereiniteit-onafhankelijkheid van God en Zijn toorn verdwijnen uit het zicht en uit de prediking.

Vandaag wordt de vreze des Heeren door veel gevaren bedreigd.  Ze wordt begraven onder een benauwend wetticisme Overwoekerd door materialisme.

Zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht” (Ps. 72:5). Zelfs de aarde zal vol zijn van de vreze des Heeren: “Dan zullen zij de Naam des HEEREN vrezen van de neergang en Zijn heerlijkheid van de opgang der zon.” (Jes. 59:19).

Door the fear of God bereikt het leven zijn hoogste waarde

De vreze des Heeren is een zaak die zich uitstrekt over heel het leven van de mens

  • Welgelukzalig is een man die de HEERE vreest die in Zijn wegen wandelt (Ps. 128 : 1)

(Kol. 3 : 3)

Uw leven is met Christus verborgen in God 

Het is een zaak van het hart; het is een zaak van de binnenkamer

Gebrek aan vrees voor God is de oorzaak van veel kwaad

Overtredingen van goddelozen gebeuren vaak, omdat ze niet bekend zijn met the fear of God.

Hoe levendiger de vreze Gods is, hoe minder de zonden kracht hebben!

De vreze des Heeren komt terug in onderwijs en opvoeding. In ons huwelijks worden de ouders (en opvoeders) op deze manier omschreven:

Dat zij hun kinderen in de waarachtige kennis en vrees Gods Hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden.

De vreze des Heeren komt terug in onderwijs en opvoeding

(Ps. 34:12)

De vreze des Heeren moet het hele onderwijs-leerproces in al zijn aspecten doortrekken.

  • “Komt gij kinderen: hoort naar mijl en ik zal u des HEEREN vreze leren” 

Die de Heere vrezen: “Zijn heil is nabij hen” (Ps. 85:10). Hij heeft een welbehagen in hen (147:11); Zijn oog is gedurig op hen (Ps. 33:18). Hun zaad zal de aarde beërven; de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over hen (Ps. 103:17).

de Heere zal hen onderwijzen in de weg; zij hebben geen gebrek; de engel des Heeren legert zich rondom hen (Ps. 34:10); De ware vrees voor God is het begin, de aanvang, de grondslag en het principe van alle kennis. Wie de rechte wijsheid begeert te verkrijgen, die moet als eerst en bovenal God vrezen.

wat zegt de bijbel

Hallo: Heb je vragen?

Click one of our representatives below to chat on Telegram or send us an email to info@abc-nederland.nl