abc

De Gemeente

Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren. Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen.

Bijbelteksten: Mattheüs 5:13-16, 7:18; Handelingen 1:8; 1 Korintiërs 12:13; Efeziërs 3:10-12,

4:11-16 ; 1 Timotheüs 3:1-1, 5:17-19; Titus 1:5-9.

De opdracht van de Gemeente

Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten.

Mt. 28:18-20; Mc 16:15-20 Lc. 9:2; Joh. 14:12; Hnd. 2:43, 3:6, 6:8,  20:24-27; Rom. 1:5; Rom. 15:18; Rom. 16:26;

Doop en Avondmaal

Wij geloven dat de Doop door onderdompeling in water een getuigenis is van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt te worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.   Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok.

Mattheüs 3:13-17; 26:26-29; 28:19; Handelingen 22:16; 1 Korintiërs 11:23-29.

De Gemeente

wat zegt de bijbel

Hallo: Heb je vragen?

Click one of our representatives below to chat on Telegram or send us an email to info@abc-nederland.nl