abc

Jezus zijn persoon en zijn werk

Jezus

Jezus zijn persoon

Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.

Jezus zijn werk

Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen.

Lucas 4:18-21; Johannes 4:34; 5:24; Handelingen 10:38; 17:30-31; Romeinen 1:4; 5:11; 8:34,38-39; 2 Korintiërs 5:10; Hebreeën 5:9; 9:12; 1 Johannes 2:1 en 2; 1 Timotheüs 2:5-6; 2 Timotheüs 1:10; Openbaring 20:11-15. Meer willekeurige Bijbelteksten lezen?

wat zegt de bijbel

Hallo: Heb je vragen?

Click one of our representatives below to chat on Telegram or send us an email to info@abc-nederland.nl